ใบสมัครงาน
APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ตําแหน่งและเงินเดือน (POSITION AND SALARY):


ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (PERSONAL DETAILS):


รายละเอียดทางครอบครัว
Family Details
ชื่อ-นามสกุล
First Name - Last Name
อายุ
Age
อาชีพ
Occupation
ที่อยู่/โทรศัพท์
Address/Tel.No
สามี/ภรรยา
Husband/Wife
บิดา
Father
มารดา
Mother
พี่น้อง
Brother/Sister คน

ประวัติการศึกษา (Education Background)

ระดับการศึกษา
Education Level
ระยะเวลา Period ชื่อสถานศึกษา
Institute Name
คะแนนเฉลี่ย
G.P.A
วิชาเอก
Major Subject
จาก
From
ถึง
To
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Pre-University
อนุปริญญา/ปวส
Higher Vocational Cert.
ปริญญาตรี
Bachelor Degree
ปริญญาโท
Master Degree
อื่นๆ
Other

ประวัติการทำงาน (Present/Previous Employment)

ระยะเวลาจาก - ถึง
Period from - to
บริษัท
Company
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือน
Salary
เหตุที่ออก
Reason for leaving

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา/ฝึกงาน (Training Course Activity)

หลักสูตร/วิชา
Course
ระยะเวลา
Period
จาก
From
ถึง
To
สถาบัน/บริษัท
Institute/Company

ความสามารถพิเศษ (Special Abilities)

ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุความสามารถในการใช้งาน)
Language (Specify:ability in using)
ดีมาก(Excellent) ปานกลาง(Fair) ไม่ดี (Poor)
9 8 7 6 5 4 3 2 1
ภาษาอังกฤษ (English) พูด (Speaking)
เขียน (Writing)
ภาษาอื่น (Other) พูด (Speaking)
เขียน (Writing)
คอมพิวเตอร์ : (โปรดระบุโปรแกรมสำเร็จรูป, ภาษา, ระบบ และความสามารถในการใช้งาน)
Computer (Specify:Program and ability in using)
ดีมาก(Excellent) ปานกลาง(Fair) ไม่ดี (Poor)
9 8 7 6 5 4 3 2 1

การรับราชการทหาร (Military Service)

ข้อมูลเพิ่มเติม (Further Information)

บุคคลอ้างอิง (Reference)


เขียนชื่อที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่จะรับรองท่านได้ 3 ท่าน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ) ซึ่งรู้จักคุ้นเคยตัวท่านดี

Give 3 names, addresses, telephone an occupation of persons not applicant to be refered to
ชื่อ/Name ที่อยู่/ที่ทำงาน (Address) โทรศัพท์/Tel อาชีพ/ตำแหน่ง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้ว ปรากฎว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

I certify that all of the statements made in this application are true and correct. If any is found to be untrue after engagement, the company has the right to terminate my employment without any compensation or severance pays whatsoever

กรอกตัวอักษรตามที่เห็นในภาพ
Please enter the word you see in the image below: